Güzel Sanatlar Birliği
Resim Derneği

 

GÜZEL SANATLAR BİRLİĞİ RESİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Kuruluş : 1974

 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:


MADDE 1-             DERNEĞİN ADI                     : Güzel Sanatlar Birliği Resim Derneği

MADDE 2-             DERNEĞİN MERKEZİ          : Derneğin Merkezi İstanbul’dadır ve bu husus

  değiştirilemez.

                                                               


DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONU VE BİÇİMLERİ


MADDE 3- DERNEĞİN AMACI:


Halkta güzel sanatlara ilgiyi uyandırmak, özellikle resim sanatının gelişmesine yardımcı
olmak ve öncülük etmek, üyesi olan sanatçıları yurt içinde ve yurt dışında her hususta
temsil etmek, haklarını korumak ve savunmak, çalışma olanaklarını arttırmak, eserlerinin
değerlendirilmesini, maddi ve manevi menfaatlerini sağlamak, genç sanatçıların
yetişmesine ve gelişmesine yardım etmek, Türk sanatçılarını ve eserlerini tanıtmaktır.

 

MADDE 4- DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ:

 

1- Sergiler açmak, yarışmalar düzenlemek

2- Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak.

4-Amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap vs. yayıncılığı yapmak.

5-Derneğin faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak, 

        6-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

7-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi ve ticari işletmeler  kurmak ve işletmek,

8-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, gerekli mercilerle işbirliği sağlayarak sosyal ve kültürel tesisler ile üyelerinin faydalanması için atölyeler kurmak ve bunları tefriş etmek,

9-Üyeleri arasında sosyal ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlence etkinlikleri vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

10-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek.

11-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya  kurulu bir federasyona katılmak, Plastik sanatlar alanında aynı amaç ve konularda faaliyet gösteren diğer derneklerle birlikte Plastik Sanatlar Dernekleri Federasyonu kurmak, kuruluşuna katılmak ve yönetim kuruluna temsilci tayin etme yönünde çalışmalar yapmak,

12-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

13-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

14-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilikler açmak,

15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

 

MADDE 5 - DERNEK KURUCULARININ AD VE SOYADLARI MESLEK VEYA SANATLARI İKAMETGAHLARI VE TABİYETLERİ:


1- Hikmet Onat, Murat, Vasfiye, İstanbul, 1885, T.C. Ressam Güneşli Sok. Karminati Apt.  

     36-3 Cihangir, Taksim.


2- Ali Karsan, Münib, Naide, İstanbul, 1903, T.C. Ressam Cumhuriyet Cad. 287 Harbiye


3- Nazlı Ecevit, Emin, Adviye, İstanbul, 1316, T.C. Ressam Salacak Topraklı Sk.19

                 Üsküdar.


4- Bedia Güleryüz, Halit, Nazime, İstanbul, 1322, T.C. Ressam Rıhtım Cad. Çınar Sk. 6

                    Kadıköy.


5- Necdet Kalay, Kamil, Hüsniye, İstanbul, 1932, T.C. Ressam Bayır Sk. 36-38 D.1

                    Teşvikiye.


6- Edip Hakkı Köseoğlu, İ. Hakkı, Seniye, İstanbul, 1904, T.C. Ressam, Andelip Sok. 13,

                    Yeşilköy.


7- Cafer Bater, Sabri, Hikmet, İstanbul, 1913, T.C. Ressam Dragostepe 65 Küme Sok.

                    Kartal, Maltepe.DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİK İŞLEMLERİ, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA ŞEKİLLERİ:


MADDE 6 - DERNEĞE ÜYE OLMAK:


Derneğin iki tür üyesi vardır. Bunlar ASİL ÜYE ve ONURSAL ÜYE olarak adlandırılır. Hiç kimse demeğe üye olmaya zorlanamaz.


MADDE 7 - ASİL ÜYELER:

 

Fiil ehliyetine sahip bulunan, ağır hapis ve yüz kızartıcı suçla hükümlü olmayan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, plastik sanatlar alanındaki her SANATÇI bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak üyelik başvurusu, mevcut üyelerden en az 2 kişinin teklif ve onayı ile yapılabilir.

 

Derneğe girmek isteyen sanatçılar, sanat çalışmalarını da içine alan kısa özgeçmişlerini bildiren ve dernek amaçlarını kabul ettiklerini ve dernek tüzüğüne aynen uyacaklarına, belli bir aidatı ödeyeceklerini taahhüt eden bir istek kağıdını doldurmak zorundadırlar. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusunu takiben sanatçılar, en az üç eserlerinin, her yıl bir kez toplanan dernek jürisi tarafından, incelenmesi sonucunda üyeliğe layık oldukları hususunda verilecek rapor üzerine, Yönetim Kurulunun vereceği kararla üyeliğe kabul olunurlar.

 

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır.

 

MADDE 8 - ONURSAL ÜYELER Güzel Sanatların, sanatçıların ve bu derneğin yararına maddi ve manevi olağanüstü hizmet ve yardımı olan ve Yönetim Kurulu karan ile Onursal Üyeliğe kabul olunan kişilerdir. Onursal Üyelerin, Genel Kurulda kararlara iştirak etmek, oy kullanmak, seçmek ve seçilmek haklan yoktur. İstedikleri taktirde aidat verebilirler veya bağış yapabilirler.MADDE 9 - ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA:

 

A - Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri diledikleri zaman ayrılma isteklerini yazılı olarak Yönetim Kurulu Başkanlığı'na bildirmek suretiyle üyelikten ayrılabilirler. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

B - Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

 

                               1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

                               2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

                               3-Yazılı uyarılara rağmen üyelik aidatını iki yıl üst üste ödememek,

                               4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

                               5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

 

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde, söz konusu üye yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernek üyeliğinden çıkarılanlar Genel Kurula itirazda bulunabilirler. Bu durumda verilecek Genel Kurul kararı kesindir.

 

 

DERNEĞİN ORGANLARI:


MADDE 10 - DERNEĞİN ORGANLARI AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR:

 

A- Genel Kurul

B- Yönetim Kurulu

C- Denetim Kurulu

D- Danışma Kurulu


DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI, ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ:

 

MADDE 11 - GENEL KURUL:


Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Dernek üyelerinin dernek faaliyetlerini, programlarını, bütçesini ve konularını kararlaştırmak üzere biraraya gelmesi, toplanmasıdır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Aidat borcu bulunmayan her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır.

 

MADDE 12 - OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTILAR:

 

Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Nisan ayı içinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

   

Genel kurul;

       1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

 

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

MADDE 13 - ÇAĞRI USULÜ:

 

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

 

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

MADDE 14 - TOPLANTI YERİ:

 

            Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

 

MADDE 15 - TOPLANTI YETER SAYISI:

 

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

MADDE 16 – TOPLANTI, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

 

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

 

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

 

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

 

Genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık olarak oylanır. Açık oylamada genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.


MADDE 17 - GENEL KURUL GÜNDEMİ:

 

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yeralan maddeler görüşülür Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

MADDE 18 - GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

 

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır. 

 

1- Dernek organlarının seçimi,

2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3- Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun İbrası,

4- Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü,

5- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların kiralanması, satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması veya kiralanması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,               

7- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8- Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilikler açmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi,

9-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

10-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

            11-Derneğin vakıf kurması,

            12-Derneğin fesih edilmesi,

            13-Yönetim kurulunca  teklif edilen diğer önerilerin incelenip  karara bağlanması,

            14-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

15-Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.


YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ :


MADDE 19 - YÖNETİM KURULU:

 

Yönetim kurulu 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu taktirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

 

MADDE 20 - YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:


1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  hesapları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

            3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

            4- Dernek adına gelir tahsil edecek kişileri, yetki süreleri de belirtilmek suretiyle tespit edip,

            yetki belgelerini düzenlemek; yetki belgelerinin birer suretini dernekler birimine vermek,

5- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak veya kiralamak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak,

6- Genel kurulun verdiği yetki ile kitap, gazete, dergi, vs yayınlamak, bu yayını yapmak üzere yetkili mercilere gerekli bildirimlerde bulunmak ve yayını gerçekleştirmek üzere gerekli kişilerle ve basım için, uygun gördüğü matbaalarla anlaşma yapmak,

            7- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

            8- Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

9- Her faaliyet yılı sonunda Dernek Beyannamesini doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde mahallin mülki idare amirliğine vermek,

10- Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

            11- Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,

            12- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

13- Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak, uygulamak ve çalışmaları kolaylaştırmak için gerektiği kadar ve tayin edeceği biçimde görev yapmak üzere komisyonlar kurmak.

14- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

MADDE 21 - YÖNETİM KURULUNDA GÖREV BÖLÜMÜ:

 

Yönetim kurulu asil üyeleri, Genel Kurul toplantısını takip eden en geç bir hafta içinde kendi aralarında toplanarak bir başkan, bir sekreter, bir sayman olmak üzere iş bölümü yaparlar. 

 

 

MADDE 22 – TOPLANMA ÇOĞUNLUĞU:

 

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabildiği gibi, en az ayda bir kez toplanır. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Yönetim Kurulu Başkan tarafından, onun yokluğunda sekreter tarafından yönetilir. Toplantıda hazır bulunulması gereklidir. Mazeretsiz olarak üst üste üç defa toplantıya katılmayanlar Yönetim Kurulundan ihraç olunur. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış olur.

 

 

MADDE 23- YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELER İLE TAMAMLANAMAMASI:

 

Herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu asil üyeliğinden boşalma olduğu taktirde yedek üyeler aldıkları oy sırasına göre göreve çağrılır.

 

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebi ile yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

 

MADDE 24- DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ :

 

Denetim kurulu 3 asıl 3 yedek  üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. En çok oy alan denetim kurulu başkanı olur. Denetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır. Yönetim Kurulu, Denetim Kuruluna her hususta bilgi ve gerekli belgeleri vermek ve göstermekle yükümlüdür.

 


MADDE 25- DANIŞMA KURULU VE GÖREVLERİ

 

Derneğin Yönetim Kurulu'nda sürekli veya aralıklı en az on yıl hizmet veren kurum üyesi
tabii olarak Danışma Kurulu üyeliği sıfat ve sorumluluğu alır. Bu sorumluluğu
kullanmayarak Genel Kurulda seçilmesi halinde Yönetim Kurulu Üyeliği devam eder.

Danışma Kurulu asgari üç üyeden oluşur.

Görevi: Genel olarak yönetim kurulunun talebi üzerine tavsiye mahiyetinde görüşlerini iletir.

Görevi özel olarak ise derneğin gayrimenkul satın alması ve bir dönem içerisinde mevcut
asil üye sayısının 2/5'ini aşan sayıda yeni asil üye kaydının olması hallerinde yönetim
kurulunun alacağı kararlarda danışma mercii olarak görev yapar.

 

 

MADDE 26- BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

 

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

 

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

 

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

 

Taşınmazların bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

 

Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

MADDE 27- DERNEĞİN ŞUBESİNİN BULUNUP BULUNMADIĞI:

          Derneğin şubesi yoktur.

 

 

MADDE 28- DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

           

            1-Üye Aidatı: Üyelerden alınacak yıllık aidat borcu genel kurulda belirlenir.

            2-Giriş ödentisi olarak, cari aidat kadar bir ödenti ayrıca alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. 

            3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, sergi, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

8-Diğer gelirler.       

 

MADDE 29 - DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER:

 

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 

TUTULACAK DEFTERLER:

 

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- Karar Defteri

2- Üye Kayıt Defteri

3- Evrak Kayıt Defteri

4- Demirbaş Defteri

5- İşletme Hesabı Defteri

6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri

 

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri.

 

DEFTERLERİN TASDİKİ

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

GELİR TABLOSU VE BİLANÇO DÜZENLENMESİ:

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

BEYANNAME VERİLMESİ:

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

 

MADDE 30 - DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

 MADDE 31 - DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

 Derneği ödeme güçlüğüne düşürmemek amacıyla, kredili mal alımları veya nakit borçlanma yapılamaz.

MADDE 32 - TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.  

MADDE 33 - DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE SEKLİ:

 

Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

TASFİYE İŞLEMLERİ:

 

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

 

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

 

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

 

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

  

MADDE 34- HÜKÜM EKSİKLİĞİ:

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.